برش گل نمارویان

Picto_1529759443455کیفیت یعنی اینکه درست انجامش دهید

حتی اگر کسی نمی بیند …

برش گل :

طرحی را که در این نما به کار رفته مشاهده می کنید به صورت برش گل است و یکی از زیباترین طرح های زیباسازی نما به شمار می رود و کاربرد ان هم در سر در نما و پیشا نی ساختمان بکار می رود .Picto_1529759273923